Algemene voorwaarden voor het gebruik van de MediQuality website

Toegang tot de website
Deze website is exclusief voorbehouden voor gezondheidsbeoefenaars en is onderworpen aan het gebruik van een emailadres en een paswoord ter identificatie.

Door uw bezoek aan deze website aanvaardt u onderhavige algemene voorwaarden, die een overeenkomst vormen tussen u en MediQuality.

Wij behouden ons het recht voor de bepalingen van deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen. Om u toe te laten eventuele wijzigingen na te trekken vermelden wij telkens de datum en referentie van de jongste update van deze overeenkomst. Eventuele wijzigingen treden pas in voege vanaf hun publicatie op de website. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt volstaat het dat u de website onmiddellijk verlaat en ons meldt dat u afziet van het gebruik van uw account door een email te sturen naar [email protected].

Toegangscodes
U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw toegangscodes (email en paswoord), die strikt persoonlijk zijn. Indien u vaststelt of vermoedt dat zij door een derde gekend zijn, dient u ons dit onmiddellijk te melden ([email protected]). Wij zorgen dan binnen een redelijke termijn voor de deactivering van uw account en bezorgen u nieuwe toegangscodes. Wij dragen vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw toegangscodes door een derde.

Toegankelijkheid van de site
Wij doen al het mogelijke om de website 24 uur op 24 toegankelijk te houden, behoudens geprogrammeerde onderbrekingen. Evenwel kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een gebeurlijke dienstonderbreking, zelfs als deze tot verlies van gegevens zou leiden.

Controle van de informatie
De op deze site voorgestelde informatie is bestemd voor gezondheidsbeoefenaars en wordt met de grootste zorg voorbereid. Deze informatie heeft als enig doel u te helpen bij de uitoefening van uw beroep maar kan in geen geval uw eigen oordeel noch uw relaties met uw patiënten vervangen. Het komt u dus toe zelf deze informatie te evalueren waarvan wij u de juistheid niet absoluut kunnen waarborgen. Wij manen u dus aan tot de voorzichtigheid die vereist is bij de uitoefening van uw beroep en bij het gebruik van de informatie die op deze website verstrekt wordt.

De datum en bronvermelding van de verstrekte gegevens op de website zal u medegedeeld worden, en waar mogelijk zal een hyperlink u naar deze bron doorverbinden. U dient zich daarbij te onderwerpen aan de aansprakelijkheidsregels toepasselijk op de websites waarnaar u doorverbonden wordt, waarbij u afziet van ieder geding of beroep tegen ons.

Indien een verstrekte informatie u onjuist of onvolledig lijkt staat het u vrij dit op de website te melden (bijvoorbeeld door het posten van een reactie), of één van volgende personen te contacteren:

Verantwoordelijken voor de medische informatie
France Dammel
Hoofdredactrice
Verantwoordelijke voor de socio-professionele actualiteit
[email protected]

Marc Moreau
Medical Manager
Verantwoordelijke voor de medische actualiteit
[email protected]

Verantwoordelijke uitgever
Kenya Rose, c/o VMC-MediQuality, 8 rue de Clairvaux, B-1348 Louvain-la-Neuve.

Bij alle informatie op deze website, en meer bepaald de medische informatie wordt verwezen naar de betreffende bron. Onze belangrijkste informatiebronnen zijn: Reuters Health Medical Professional News, persagentschappen (Belga, AFP, DPA, AP…), officiële Belgische and internationale bronnen (KCE, CBIP/BCFI, CSS/HGR, INAMI/RIZIV, FNRS, CNRS, INSERM, CEBAM…).

Reclame
De MediQuality website bevat reclame.
Reclame en redactionele inhoud worden duidelijk van elkaar onderscheiden.

Externe links
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, informatie, producten en diensten die aangeboden worden op websites van derden die bereikbaar zijn via een hyperlink vermeld op onze website.

Intellectuele rechten
De verspreiding en reproductie van op de MediQuality website beschikbare informatie, teksten en beelden is verboden. Deze zijn immers bestemd voor een strikt persoonlijk gebruik door de houder de toegangscodes. Wij herinneren er u aan dat u gehouden bent tot het eerbiedigen van de wetgeving ter bescherming van de auteursrechten, evenals deze betreffende de bescherming van databestanden, handelsnamen, merken en modellen. De bronnen en inhoud van deze door ons ontworpen website werden zijn onze eigendom en mogen dus niet gebruikt worden behoudnes strikt persoonlijk wetenschappelijk gebruik of zoals hierboven vermeld, noch verleend aan derden. Informatie afkomstig van andere houders van intellectuele rechten wordt verspreid mits eerbiediging van de rechten van deze houders en mag dus niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Informatie door gebruikers toegevoegd
Wanneer u informatie toevoegt aan de site, hetzij door middel van reacties op artikels, of bijdragen aan blogs of op enige andere wijze, verleent u aan MediQuality een onherroepelijke licentie voor het gebruik, de reproductie, de wijziging, en de openbare mededeling ervan op alle dragers en voor alle landen.

Deze website mag niet gebruikt worden voor het verspreiden van beledigingen, scheldwoorden noch onwettelijke inhoud, of om vrijwillig schade toe te brengen aan derden. Elke onwettige daad zal leiden tot gerechtelijke vervolging. MediQuality behoudt zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaandelijk bericht de toegangscodes te weigeren of te laten blokkeren van elke inbreukpleger tegen de bepalingen van onderhavige voorwaarden, evenals alle inhoud in verband met deze inbreuken.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De persoonsgegevens verwerkt in het kader van de terbeschikkingstelling van deze website worden verzameld door de nv VMC, met zetel te rue de Clairvaux 8 te Louvain-la-Neuve, om de toegangscontrole tot de verschillende rubrieken mogelijk te maken, om de verspreiding van reclameboodschappen mogelijk te maken, en om studies uit te voeren aangaande het gebruik van deze website.

De verzamelde gegevens kunnen overgemaakt worden aan onze partners, die deze kunnen gebruiken conform de wettelijke bepalingen terzake, onder meer voor direct marketing doeleinden. Uw emailadres zal niet aan derden overgemaakt worden behoudens uw uitdrukkelijke toelating.

U kan te allen tijde informatie verkrijgen over de gegevens die wij over u bewaren en behandelen. U kan eveneens de rechtzetting of het wissen van gegevens verkrijgen. U kan dit recht uitoefenen middels schrijven vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart naar de nv VMC, verantwoordelijke voor de verwerking, op hieronder vermeld adres.

Communicatie via e-mail
De werking van de MediQuality website berust op het geregeld versturen van nieuwsbrieven via email. Deze nieuwsbrieven bevatten links naar de inhoud en diensten aangeboden door MediQuality.

MediQuality laat automatisch alle leden genieten van de diensten waarvoor zij belangstelling zouden kunnen hebben. Ieder lid beschikt over de mogelijkheid om zich voor deze diensten uit te schrijven door te klikken naar zijn profielpagina.

Bovendien stuurt MediQuality geregeld "Flash Info" nieuwsbrieven naar zijn leden met informatie over de werking van de website en de nieuwe diensten die aangeboden worden. De inschrijving op de website MediQuality veronderstelt dat het lid aanvaardt deze "Flash Info" berichten te ontvangen.

Toepasselijkheid
Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk voor alle betrekkingen tussen MediQuality en zijn leden. Er kan alleen van afgeweken worden mits een geschreven overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle vragen betreffende het gebruik van deze website zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Eventuele geschillen zullen aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van het arrondissement Nijvel (Nivelles, België).

MediQuality is een initiatief van de nv VM, 8, rue de Clairvaux, B-1348 Louvain-la-Neuve, België.
HRB:648.583 – BE0473.033.465 – [email protected] – Tel: +32 (0)10 45 85 14


Datum van laatste update : 13/7/2012